Історія кафедри


Морфологічний корпус

Буковинського державного медичного університету

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ 

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії організована наприкінці 1944 року (з 2007 року - кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії ). Спочатку вона функціонувала в приміщенні патологоанатомічного відділення Чернівецької обласної лікарні, а з 1945-1946 навчального року – у морфологічному корпусі. З 1975-1976 навчального року кафедра перемістилася на добудований третій поверх морфологічного корпусу (вул. Ризька, 1).


Першим завідувачем кафедри був вихованець медичного факультету Київського університету (1922) Гуляницький Феодосій Михайлович, переведений в Чернівці 30 грудня 1944 року з Вінницького медінституту. У Чернівецькому медінституті досвідчений хірург (у Вінницькому медінституті Ф.М.Гуляницький обіймав посаду завідувача кафедри госпітальної хірургії) брав участь в організації не тільки кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії, а й загальної хірургії. Кандидатську дисертацію "Послеопераци­онные желудочно-ободочные свищи" (1939) і докторську дисертацію "Пептические язвы тощей кишки, их осложнения и лечение" (1945) Ф.М.Гуляницький захистив у Горьковському медінституті, з яким він налагодив творчу співпрацю ще з 1933 року. Завідува­чем кафедри Ф.М.Гуляницький працю­вав один рік.


Упродовж двох місяців – з грудня 1945 року по лютий 1946 року – обов'язки завідувача кафедри за сумісництвом виконував випускник Харківського медінституту (1924) – доцент Цитрицький Євген Річардович, який на той час працював завідувачем кафедри факультетської хірургії Чернівецького медінституту. Докторську ди­сертацію "Огнестрельные интрацеребральные абсцессы (клиника, диагностика, тера­пия)" Є.Р.Цитрицький захистив 1947 року, після чого йому було присвоєно вчене звання професора (1948). У Чернівецькому медінституті ним започаткований науковий напрямок, присвячений вивченню ендемічного зобу на Буковині.


У лютому 1946 року завідувачем кафедри призначений досвідчений хірург – доцент Новіков Микола Павлович, випускник медичного факультету Харківського універ­ситету. На кафедрі на той час вже працювали асистен­тами Р.І.Поляк і А.Т.Мінакова. Майже одночасно з М.П.Новіковим на кафедру прийняли на посаду асистента Н.Ф.Іванову. Упродовж 14 років разом з М.П.Новіковим асистентами кафедри працювали З.К.Макеєва, Д.Д.Зербіно (нині – академік НАМН України), И.Ю.Савчук та Л.П.Кирильчук. Розпочалася велика робота по створенню матеріально-технічної бази кафедри, анатомічного музею, організації навчально-виховної діяльності та наукових досліджень.


М.П.Новиков уже був досвідченою лю­диною і авторитетним фахівцем. На той час йому було 52 роки, мав науковий ступінь кандидата медичних наук (1937), вчене зван­ня доцента (1945) та старшого наукового співробітника. За плечима була тривала лікарська (хірургічна) практика: асистент клініки загальної хірургії Середньоазіатсь­кого університету, головний хірург Кокандської хірургічної лікарні, хірург Московсько­го обласного клінічного інституту, науковий співробітник клініки загальної хірургії 4-го Московського медінституту, в роки війни – начальник хірургічного відділення евакогоспіталю. Науковий напрямок доцента М.П.Новікова присвячений проблемам гнійної хірургії, про що свідчать тема його кан­дидатської дисертації ("Об абсцесах селе­зенки", 1937) та наукові дослідження співро­бітників очолюваної ним кафедри. У кандидатській дисертації Р.І.Поляк (1950) вивчені шляхи поширення гнійно-запального проце­су при вогнепальних пораненнях ліктьового суглоба, Н.Ф.Іванової (1954) – при травма­тичних ушкодженнях гомілково-стопного суглоба. Окрім названих науковців, під ке­рівництвом доцента М.П.Новікова захисти­ли кандидатські дисертації З.К.Макеєва та А.Т.Мінакова. На кафедрі також виконав кандидатську дисертацію відомий вче­ний  Д.Д.Зербіно ("Внутриорганная лимфатическая система яичка, придатка, оболочек и семенного канатика", 1956; науковий керівник – професор М.С.Спіров).

М.П.Новіков одночасно очолював на громадських засадах хірургічне відділення першої міської лікарні, надаючи велику допо­могу органам охорони здоров'я м. Чернівці.

У 1960 році кафедру очолив випускник 1-го Ле­нінградського медінституту (1944) доцент Цвєтов Євген Петрович, який до цього пра­цював доцентом кафедри топографічної ана­томії та оперативної хірургії Ярославського медичного інституту. У листопаді того ж року 39-річний Є.П.Цвєтов захистив докторську дисертацію "Пластика мочевого пузыря от­резками подвздошной кишки", (1962) а згодом йому присвоїли вчене звання професора. Разом з ним продовжували працювати асистенти Р.І.Поляк (з 1964 року – завідувач кафедри топографічної анатомії та оператив­ної хірургії Ставропольського медінституту) та Л.П.Кирильчук (до 1966 року). Викладач И.Ю.Савчук з 1964 по 1972 рік працював до­центом кафедри. Водночас колектив кафедри поповнювався новими викладачами – випускниками Чернівецького медінституту. З 1963 по 1982 рік асистентом працював М.Л.Кернесюк (нині професор кафедри то­пографічної анатомії та оперативної хірургії Уральської медакадемії), з 1967 по 1974 рік – І.Р.Широков, з 1970 по 1972 рік – В.О.Федоренко.

За період роботи завідувачем кафедри професора Є.П.Цвєтова значно активізувала­ся науково-дослідна робота, була створена гістологічна лабораторія, придбано низку приладів та апаратів. Колектив кафедри працював над вирішенням актуальних питань пластичної урології, пластичної та клінічної хірургії (спонтанний пневмоторакс, зоб, сви­щі прямої кишки), вивчав особливості су­динно-нервових взаємовідношень. Під керівництвом професора Є.П.Цвєтова виконано близько 30 кандидатських та 3 докторські (Р.І.Поляк, М.П.Ушков, М.Л.Кернесюк) дисертації.

Професор Є.П.Цвєтов видав низку навчальних посібників та монографій: "Рентгенанатомия брюшной полости и ее органов" (Ташкент, 1974; співавт. Ф.Ф.Амиров та ін.), "Пластика мочевого пузыря отрезками под­вздошной кишки" (Ярославль, 1960; співавт. А.М.Гаспарян), "Автореферат диссертации и его оформление: методическое письмо" (Самар­канд, 1970; співавт. Г.Н.Александров).

У 1973 році професор Є.П.Цвєтов перевівся на роботу у Вінницький державний медичний інститут. Завідувачем кафедри обрано випускника Чернівецького медінститу­ту (1960) доктора медичних наук Круцяка Володимира Миколайовича, який працював до цього доцентом кафедри анатомії людини. Того ж року колектив кафедри поповнився новими викладачами, в минулому випускни­ками рідного навчального закладу – доцен­том І.У.Свистонюком та асистентом (з 1997 року – доцент) М.Д.Лютиком (з 2001 року – доцент кафедри анатомії людини). У наступні роки асистентами кафедри працювали такі випускники Чернівецького медінституту: з 1974 по 1976 рік – В.І.Тащук, з 1974 по 1977 рік – М.І.Ротар, з 1977 по 1989 рік – В.М.Ватаман, з 1980 по 1986 рік – І.Ю.Полянський (нині завідувач кафедри хі­рургії). Першими аспірантами професора В.М.Круцяка були Ю.Я.Войтів (1981-1984) та Ю.Т.Ахтемійчук (1984-1987). Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації Ю.Я.Войтів працював асистен­том до 1986 року.

Висока наукова кваліфікація професора В.М.Круцяка і досвід педагога-організатора дозволили йому успішно планувати навчаль­ний процес та науково-дослідну роботу. Роз­виваючи традиції буковинських анатомів і прийнявши естафету наукового пошуку, про­фесор В.М.Круцяк продовжив дослідження ранніх етапів розвитку людини, виокремив­ши новий науковий напрямок – закономірності ембріотопографії людини. Під його керівництвом вико­нано 27 кандидатських та 4 докторських ди­сертацій. В.М.Круцяк володів лише йому притаманним даром розгледіти в молодій людині особистість науковця. Досить зазна­чити, що сім його учнів працюють профе­сорами або очолюють кафедри (О.В.Кравченко, У.Ю.Яцожинська, І.Ю.Полянський, Ю.Т.Ахтемійчук, Б.Г.Макар, В.М.Пашковський, В.І.Зайцев). Серед кандидатів наук, підготовлених професором В.М.Круцяком, 14 лікарів, з них 11 – хірургічних спеціальностей.

В результаті наукових досліджень школи В.М.Круцяка одержані нові дані про особли­вості та закономірності внутрішньоутробного розвитку і становлення топографії внутрішніх органів людини. Ембріотопографічний напрямок в анатомічній галузі завдяки подвижницькій діяльності професора В.М.Круцяка виріс в одну з провідних наукових шкіл України. За вагомий особистий внесок у розвиток мор­фологічної науки, високу фахову майстерність Президія Верховної Ради Української РСР присвоїла йому почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (1989).

У 1985 році професор В.М.Круцяк очолив кафедру анатомії людини Чернівецького медінституту, а наступного року кафедру топог­рафічної анатомії та оперативної хірургії ре­організували в курс при кафедрі анатомії лю­дини. Одночасно були об'єднані гістологічна лабораторія та анатомічний музей. До об'єднання двох колективів обов'язки завіду­вача кафедри топографічної анатомії та опера­тивної хірургії (1985-1986) виконував доцент І.У.Свистонюк.

Колектив курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії поповнювався новими викладацькими кадрами: з 1989 по 1992 рік асистентом працював А.О.Лусте, з 1992 по 1995 рік – Л.Г.Луканьов, з 1992  по 2000 рік – старший викладач С.С.Теплицький.

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії відновлена 1994 року, а завідувачем її призначили випускника Чернівецького медінституту (1969) професора Проняєва Володимира Івановича, який на той час працював професором кафедри анатомії людини.

В.І.Проняєв зразу ж після захисту кандидатської дисертації (1973) почав працювати над новою темою, яка 1986 року була захищена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. У своєму дослідженні В.І.Проняєв застосував еволюційний підхід до вивчення структурної організації осморегулювального апарату нирки людини. Після присудження наукового ступеня доктора наук В.І.Проняєв багато працює над удосконаленням педагогічної майстерності, вишукано читає лекції сту­дентській молоді. За короткий час видав низ­ку навчальних посібників. За значний внесок у розвиток охорони здоров'я, високу професійну майстерність 1995 року Указом Президента України В.І.Проняєву присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України".

Професор В.І.Проняєв запрошує на очолювану ним кафедру молоді кадри – В.П.Унгуряна (асистент з 1994 по 2001 рік, нині – доцент кафедри онкології та радіології), О.В.Цигикала (асистент з 1994 року, старший викладач з 2000 року, доцент з 2001 року, нині – доцент кафедри здоров'я людини, спортивної рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича), І.Г.Бірюка (асистент з 1995 року, доцент з 2002 року, нині – доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії по курсу медицини катастроф). Аспірантом професора В.І.Проняєва з 1996 року був О.М.Слободян (асистент з 1999 року, доцент з 2002 року, професор кафедри з 2009 року).

Після трагічної смерті В.І.Проняєва (1997) професором кафедри і науковим керівником названих здобувачів призначено професора Малішевську Вікторію Антонівну, яка на той час перебувала на заслуженому відпочинку (до пенсії працювала завідувачем кафедри анатомії людини Чернівецького медінституту), а завідувачем кафедри призначено доцента Ахтемійчука Юрія Танасовича, який працював на посаді старшого наукового співробітника.

Професор Ю.Т. Ахтемійчук (1958-2014 рр.) 

завідувач кафедри з 2007-2014 рр.

Згодом (2000) Ю.Т.Ахтемійчук захистив докторську дисертацію "Розвиток і становлення топографії органів та структур заочеревинного простору в ранньому онтогенезі людини", 2002 року йому присвоєно вчене звання професора. Результати дисертації про послідовний морфогенез і формоутворення заочеревинного простору та просторово-ча­сові перетворення його органів і структур протягом внутрішньоутробного періоду суттєво доповнюють сучасні уявлення про закономірності онтогенетичної хронології розвитку людського організму. Результати наукового дослідження виявились морфо­логічною основою для розробки "Способу хірургічного лікування злоякісного дуоденостазу" та "Способу накладання дуоденостоми". Частина результатів дисертаційного дослідження висвітлена в монографіях Ю.Т.Ахтемійчука "Органогенез заочеревинного простору" (1997) та "Нариси ембріотопографії" (2008). Професор Ю.Т.Ахтемійчук активно працює над налагодженням творчих зв'язків з фахівцями суміжних галузей, результатом чого є видання колективних монографій – "Місцевий перитоніт" (2001) та "Місцево-поширений рак молочної залози: хірургічні та анатомічні аспекти" (2003).

Лекцію читає завідувач кафедри професор Ахтемійчук Ю.Т. (2009).

Під керівництвом Ю.Т.Ахтемійчука зусилля колективу кафедри спрямовані на вдосконалення наочності викладання дисципліни. З цією метою створено комп'ютерний клас і відеоклас, виготовлено та придбано близько 50 навчальних відеофільмів, оновлені навчальні стенди. Проводиться активна робота по відновленню анатомічного музею. У 2002 році на кафедрі засновано наукове фахове видання України "Клінічна анатомія та оперативна хірургія" – єдине на теренах СНД видання подібного спрямування.

Заняття з іноземними студентами проводить доцент Проняєв Д.В. (2009).

Співробітники кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових форумах (Варна, Болгарія, 2002; Грац, Австрія, 2003; Бідгощ, Польща, 2005; Кишинів, Молдова, 2006).

Проф. Ахтемійчук Ю.Т. і д.мед.н. Слободян О.М. у професора Фрідріха Андергубера в Австрії під час першого спільного засідання Європейської та Американської асоціацій клінічних анатомів (липень 2003 р.).

Колектив кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії (2003 р.): 

сидять (зліва направо) – заслужений лікар України, доцент І.У.Свистонюк, аспірант О.В.Власова, лаборант О.Н.Лобода, старший лаборант Л.В.Тарасенко, лаборант В.Д.Лобода; стоять (зліва направо) – асистент Ю.В.Товкач, аспірант П.М.Скорейко, асистент С.О.Сокольник, доцент О.В.Цигикало, завідувач кафедри, професор Ю.Т.Ахтемійчук, асистент А.О.Цвігун, доцент О.М.Слободян, асистент А.М.Гринчук.

Колектив кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету (10.10.09): 

сидять (зліва направо) – аспірант Є.В.Гораш, завідувач кафедри, професор Ю.Т.Ахтемійчук, асистент І.С.Кашперук-Карпюк, 

стоять (зліва направо) – аспірант Д.Б.Столяр, робітник О.П.Когут, лаборант В.Д.Лобода, старший лаборант Л.С.Овчінніков, доцент О.В.Цигикало, доцент О.М.Слободян, асистент Д.В.Проняєв, асистент Ю.В.Товкач, асистент А.М.Гринчук.

На кафедрі виконуються наукові дослідження в рамках планової НДР «Законо­мір­ності перина­тальної анатомії та ембріо­топографії. Визначення статево-вікових особливос­тей будови і топографо­анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини» (№ 011U00003078), за матеріалами якої захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 200 наукових праць, розроблено 8 патентів на винаходи. За редакцією професора Ю.Т.Ахтемійчука вийшла друком монографія "Нариси перинатальної анатомії" (2011) та монографія "Перинатальна анатомія клубово-сліпокишкового сегмента" (2013) авторів: Ю.Т.Ахтемійчук, О.Б.Боднар та Д.В.Проняєв.

На кафедру запрошені молоді науковці – вихованці буковинської медичної школи, які запланували та захистили кандидатські дисертації: В.Д.Сорохан (асистент з 2000 по 2003 рік, нині – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології), С.О.Сокольник (нині – доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології), Ю.В.Товкач (асистент з 2003 року, старший викладач з 2010 року, доцент кафедри з 2011 року, директор спортивно-оздоровчого табору університету), А.М.Гринчук (асистент з 2003 року). О.В.Власова (аспірант з 2002 по 2005 рік, нині – асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб), П.М.Скорейко (аспірант з 2003 по 2007 рік, асистент з 2007-го), Д.В.Проняєв (аспірант з 2004 року, асистент з 2007 року, доцент кафедри з 2009 року), Є.В. Назимок (Гораш) (лаборант з 2003, аспірант з 2007 року, асистент з 2010-го року, з 2013 р - асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини), 

2005 року кафедру топографічної анатомії та оперативної хірургії об’єднали з кафедрою загальної хірургії. Нова кафедра загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією проіснувала 2 роки (завідувач – проф. Ф.Г.Кулачек). З 2007 року кафедру відновлено під назвою – кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (завідувач – проф. Ахтемійчук Ю.Т.). Крім дисципліни "Загальна хірургія (з оперативною хірургією і топографічною анатомією)" на кафедрі викладається "Анатомія людини" для студентів І курсу стоматологічного факультету. Після поновлення роботи кафедри  колектив поповнили: І.С.Кашперук-Карпюк (асистент з 2007 року, аспірант 2010-2013, старший викладач, доцент з 2015 року) та Д.Б.Столяр (аспірант з 2008 року, асистент з 2011-го, з 2011 по 2015 - лікар анестезіолог-реаніматолог міської дитячої лікарні, з 2017 - асистент кафедри гістології, цитології та ембріології).

У період 2009-2011 р.р. завідувач кафедри проф. Ахтемійчук Ю.Т. виконував обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи. 

У 2009 році доцент О.М.Слободян захистив докторську дисертацію "Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді", після чого обійняв посаду професора кафедри. Першими його учнями стали аспіранти Юзько Р.В., Корчинська Н.С., яка після успішного захисту кандидатської дисертації у 2016 р. зайняла посаду асистента кафедри. На кафедрі виконана та захищена докторська дисертація доцента кафедри патоморфології та судової медицини І.Ю.Олійника (2008) – "Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіогенної групи залоз", а його учениця – аспірант кафедри Лаврів Л.П. у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію і з 2013 р. перейшла на посаду асистента, а з 2016 р. - на посаду старшого викладача. 

Після тяжкої хвороби на 56 році життя, 27 травня 2014 року помер завідувач кафедри професор Ю.Т.Ахтемійчук. З грудня 2014 року завідувачем кафедри призначено його учня професора О.М.Слободяна

Зусиллями кафедри на базі університету проведені такі наукові форуми: Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання морфогенезу" (2001), Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії" (2004), Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" (2006), І (2007), ІІ (2010) та ІІІ (2012) Наукові симпозіуми "Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології".

За 67 років діяльності на кафедрі підготовлено 6 докторів наук (Поляк Р.І., Ушков Н.П., Кернесюк Н.А., Ахтемійчук Ю.Т., Олійник І.Ю., Слободян О.М.), понад 70 кандидатів наук, видано 4 підручники, 30 навчальних посібників, 27 монографій.

Колектив кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету (2020 р): 

сидять (зліва направо) – доцент С.Ю.Каратєєва, старший викладач  Л.П.Лаврів, доцент І.С.Кашперук-Карпюк, лаборант Л.В.Гапляк;

стоять (зліва направо) – старший лаборант Р.С.Гой, лаборант В.М.Яцко, доцент Д.В.Проняєв, завідувач кафедри О.М.Слободян, доцент Ю.В.Товкач, асистент І.В.Кривецький, аспірант Н.А.Гримайло.